• شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان نیزار قم

 

تغییر نام شرکت سیمان اکباتان

با تصمیم هیات مدیره ، نام شرکت سیمان اکباتان به شرکت سیمان سفید اسپندار تغییر پیدا خواهد کرد. این تصمیم در راستای برنامه های برندینگ اسپندار اتخاذ گردیده است.