• شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان نیزار قم

 

سومین سمینار سالیانه اسپندار (تنکابن-ایران 1392)

سومین سیمنار سالیانه اسپندار اینبار در هتل چالدره تنکابن برگزار گردید.