آمار فروش شرکت سیمان نیزار قم

ماه سال 1398 سال 1399 سال 1400
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع کل